Algemene Voorwaarden

Wat leuk, u staat op het punt te gaan genieten van het Nieuwkoops Plassengebied met een fluisterboot!

Om dit een prettige ervaring te laten zijn en de verwachtingen van ons als verhuurder en u als huurder over en weer duidelijk te hebben, graag uw aandacht voor het volgende.

Verantwoordelijkheden
1) Voor het huren en besturen van de Volta 540, hierna genoemd ‘boot’ is de leeftijd minimaal 18 jaar.
2) De boot is geschikt voor maximaal 8 personen.
3) U bent verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden.
4) Voorafgaand aan het varen dient u de afgesproken prijs + een borgsom te voldoen.
5) U bent aansprakelijk voor alle schade die u veroorzaakt met de boot. Dit geldt ook voor alle schade aan de boot zelf, en aan haar toebehoren. Uw aansprakelijkheid is beperkt tot het schadebedrag dat in een voorkomend geval niet wordt vergoed door de verzekering van de verhuurder. Als de verhuurder aanspraak moet maken op haar verzekering, dan moet u in elk geval het eigen risico aan verhuurder betalen.
6) In het geval u zich niet houdt aan de regels die op en rond het water gelden, bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele boetes. U vrijwaart de verhuurder bovendien tegen aanspraken van anderen die te maken hebben met uw gebruik van de boot.
7) De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan uw spullen/ eigendommen. Ook is de verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of andere schade die verband houdt met de huur van de Volta. Indien er sprake zou zijn van opzet of grove schuld van de verhuurder dan is de verplichting van de verhuurder om schade te vergoeden beperkt tot de daghuurprijs van de fluisterboot.

Einde huur
1) De boot dient op het afgesproken tijdstip bij verhuurder terug te zijn in de staat zoals u deze meenam. Dit wil zeggen zonder schade, schoon, opgeruimd en inclusief alle toebehoren, zoals stootwillen, landvasten, kussens, e.d.
2) Indien u de boot later dan de afgesproken tijd inlevert, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
3) Als er bij terugkomst sprake blijkt van schade aan de boot of aan haar toebehoren, dan wordt deze verrekend met de borg.

www.fluisterboten.nl

Door een reservering te plaatsen gaat u automatisch akkoord met onze algemene huurvoorwaarden.